Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Foras Drift AS (org.nr. 921 056 621 MVA) og deg som bruker nettjenesten Regnskapssjekken.no.

DEFINISJONER

Regnskapssjekken.no v/Foras Drift AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten som tilbys fra nettstedet regnskapssjekken.no og domenet https://www.regnskapssjekken.no (og varianter av dette) omtales som “Tjenesten”. Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Tjenestevilkårene”.

GENERELT

Aksepterte Tjenestevilkår utgjør, sammen med Brukers gjennomførte betalingsprosess på Nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp av, og bruk av, Tjenesten.

TJENESTEN

Regnskapssjekken.no er en tjeneste for gjennomgang og kontroll av regnskapet for norske selskaper. Tjenesten inkluderer:

  • Kvalitetssikret gjennomgang av bokføringen
  • Konkrete tilbakemeldinger

Tjenesten leveres senest innen den statlige fastsatte fristen, som kan variere fra år til år. Dette forutsetter at vilkårene nedenfor er oppfylt:

  • Bruker har betalt og har gitt fullstendige opplysninger til Tilbyder innen rimelig tid.
  • Bruker har svart på henvendelser fra Tilbyder innen 48 timer
  • Gitt tilgang til regnskapssystem
  • Gitt tilgang i altinn?

FULLMAKTER

Ved bestilling så gir Bruker følgende fullmakter til Tilbyder:

  • Innhente offentlige registrerte opplysninger
  • Ta kontakt på e-post med kontaktperson
  • Ta kontakt med selskapets daglige leder eller styreleder
  • Kommunisere med Skatteetaten

PRISER OG BETALING

Tjenesten betales med betalingskort om ikke annet er avtalt. Pris er oppgitt i bestillingsskjemaet, og er eks. merverdiavgift. Bestillinger som faktureres har betalingsfrist på 14 dager og faktura inneholder selskapets offentlig registrerte adresse. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr.

Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes per e-post.

Kjøpsloven binder partene, og det er ingen angrerett på bestillingen. Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når tilbyder har mottatt bestilling. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet. Kvittering sendes da på e-post. Tilbyder har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

ABONNEMENT

Med abonnement menes en avtale om at Tilbyder løpende skal gå igjennom og kontrollere Kundens bokføring/regnskap i henhold til Kundens valgte periode. Kunden forplikter seg til å ferdigstille bokføringen og avstemmingen senest 15. dager etter hver periode.

Tilbyder vil ved utløpet av hver periode sende en påminnelse om at regnskapet må være ferdigstilt og klart til gjennomgang innen 14. dager.
Faktura sendes ut 10 dager etter hver periodes utløp, og faktureres i henhold til valgt kontroll-pakke.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Tilbyder kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved informasjonen Bruker legger inn i bestillingsskjemaet. Ved aksept av denne avtalen bekrefter Bruker at Tilbyder holdes ansvarsfri for evt. feil eller mangler ved Tjenesten, Nettstedet, eller informasjon som gis på Nettstedet og via andre kanaler. Bruker aksepterer at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader som skyldes bruk av Tjenesten (eventuelt manglende mulighet for bruk), manglende godkjennelse av innsendt oppgave, eller overskredet leveringsfrist. Tilbyder sitt erstatningsansvar er begrenset oppad til tjenestens salgssum inkl. mva.

Tilbyder fraskriver seg ansvar for konsekvenser av at det ikke er mulig å få kontakt med Bruker innen rimelig tid for å innhente eventuelle påkrevde tilleggsopplysninger om selskapet og endringene. Tilbyder forbeholder seg retten til å avvise bestillinger, mot tilbakebetaling av innbetalt beløp.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Foras Drift AS (Tilbyder) sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerke, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet og Nettstedets datatjener, under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.